دکتر شریعتی : عشق در دریا غرق شدن است ، دوست داشتن در دریا شنا کردن