امام صادق (ع) : مراسم عروسى را در شب و مهمانى را در روز انجام دهيد.