ساموئل امایلز : عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است