مارکز : کسی که به هر چیزی چنگ می اندازد، هیچ چیز را نمی تواند محکم بگیرد