مولوی : عاشقی پیداست از زاری دل – نیست بیماری ، چو بیماری دل