شکسپیر : عشقی که با اشک چشم شست و شو شود ، همیشه پاک و تمیز خواهد بود