مارکز : دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند