دکتر شریعتی : عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن بینایی می دهد