پیامبر (ص) : کسى که ازدواج کند ، نصف دينش را حفظ کرده است.