مراسم عروسى را در شب و مهمانى را در روز انجام دهيد.

— امام صادق (ع)

بندری