عشق در دریا غرق شدن است ، دوست داشتن در دریا شنا کردن

— دکتر شریعتی

گالری عکس