در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.

— آلبرت انیشتین

اخبار عروسی