از نشانه‏ هاى برکت زن آن است که خواستگاريش بى تکلف و آسان انجام گيرد.

— پیامبر (ص)

اخبار