عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است

— ساموئل امایلز

عروسی