دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند

— مارکز

عروسی