عاشقی پیداست از زاری دل – نیست بیماری ، چو بیماری دل

— مولوی

بندری