کسى که ازدواج کند ، نصف دينش را حفظ کرده است.

— پیامبر (ص)

آهنگ