عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن بینایی می دهد

— دکتر شریعتی

طلا