مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنید و خواستگاری را پنهان

— پیامبر (ص)

اخبار