عشقی که با اشک چشم شست و شو شود ، همیشه پاک و تمیز خواهد بود

— شکسپیر

اخبار